« جزییات راهنمایی و آموزش ملّی بان،صندوق بیمه سرمایه گذاری ملّی سرمایه »

ملّی بان،صندوق بیمه سرمایه گذاری ملّی سرمایه
  • دپارتمان مدیریت | 1401-11-14 14:35:50
  • دسته بندی : "صندوق بیمه سرمایه گذاری ملّی سرمایه"

ملّی بان،صندوق بیمه سرمایه گذاری ملّی سرمایه

صندوق بیمه سرمایه گذاری ملّی سرمایه با هدف تامین امنیت و رفاه سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید تشکیل شده است

منابع مالی صندوق بیمه سرمایه گذاری دو حوزه را تحت پوشش قرار میدهد

(سرمایه گذاری سپرده محور(روز شمار و پایان دوره

در این نوع از سرمایه گذاری اصل سرمایه و سود حاصله به صورت صددرصد مشمول صندوق قرار گرفته و سرمایه گذار با پرداخت 10درصد از "سود" سرمایه گذاری خود،حق بیمه سرمایه گذاری را پرداخت مینماید

کارآفرینان و سرمایه پذیران

صندوق بیمه سرمایه گذاری در مواقع اضطراری و شرایط فوق العاده اقتصادی،از کسب و کار سرمایه پذیر حمایت میکند،این حمایت مشروط به پیاده سازی تمامی استاندارد های مدیریتی، حضور فیزیکی و دائمی نماینده سکوی ملّی سرمایه به عنوان بازرس در واحد حسابداری کسب و کار سرمایه پذیر و حضور فیزیکی و دائمی نماینده شبکه کشوری کسب و کار پشتیبان در ساختار هیئت مدیره وی میباشد،کارآفرینان محترم با پرداخت 10 درصد از سود کسب و کار خود در مدت سرمایه پذیری،حق بیمه سرمایه گذاری را پرداخت مینمایند


شایان ذکر است با توجه به اخذ ضمانت نامه های معتبر و نقد شونده بانکی از سرمایه پذیران،عملا سرمایه گذاری نوع سپرده محور در ملّی سرمایه حتی بدون وجود صندوق بیمه سرمایه گذاری صدردصد امن بوده و در صورتی که به هر دلیل کسب و کار از بازپرداخت سرمایه دریافت شده یا سود توافق شده ناتوان باشد،ضمانت نامه بانکی ظرف 72 ساعت به بانک ارسال و نقد شده و پرداخت سرمایه و سود حاصله به سرمایه گذار انجام خواهد شد

در واقع صندوق بیمه سرمایه گذاری ملّی سرمایه به عنوان سوویچ اطمینان، در شرایط فوق العاده وظیفه پرداخت فوری و به موقع اصل سرمایه و سود سرمایه گذاران را در موعد سر رسید دوره سرمایه گذاری برعهده خواهد داشت

منابع مالی و موجودی صندوق بیمه سرمایه گذاری ملّی سرمایه به صورت ریالی نگهداری شده و اطلاعات آن به صورت شفاف در اختیار تمامی اعضای سامانه قرار میگیرد

صندوق مشترک تضمین و حمایت شبکه کشوری کسب و کار پشتیبان