« نشان ها و مجوز ها »

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

شرکت پرداخت یار "یارا تجارت الکترونیک بنیان" به شماره مجوز نظام صنفی: 71010690

ورود به سامانه

پرداخت یار شبکه شاپرک بانک مرکزی ج.ا.ایران

شرکت پرداخت یار "یارا تجارت الکترونیک بنیان" به شماره مجوز پرداخت یاری: 9085/ص/1400

ورود به سامانه

ملّی نشان

نشان اطمینان پرداخت

ورود به سامانه