« نشان ها و مجوز ها »

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

شرکت پرداخت‌یار "یارا تجارت الکترونیک بنیان" به شماره مجوز نظام صنفی: 71010690

ورود به سامانه

پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی ج.ا.ایران

شرکت پرداخت‌یار "یارا تجارت الکترونیک بنیان" به شماره مجوز پرداخت یاری: 9085/ص/1400

ورود به سامانه